Militärkulturhistoriska föreningen

Copyright © MKHF 2016

Senast uppdaterad 2018-08-16

Sidansvarig:

MKHF

Här har vi samlat en del svar på frågor som ofta dyker upp. I stadgarna hittar du också mycket som är bra att veta.

Hur känns det att ta på sig en tysk uniform?

Tja, vad ska man säga om det? Det känns väl inget speciellt. Förutom att ullen skaver och kliar vid  halsen... Det bästa sättet för dig att få veta är att prova själv!


(Oss emellan så kan jag säga att man känner sig välklädd för det var utan tvekan krigets stiligaste uniformer designade av ingen mindre än Hugo Boss!)

Hur gammal måste man vara för att få vara med?

Grundregeln för aktivt medlemmskap är att man ska ha fyllt 18 år. Undantag kan medges om vårdnadshavaren är medlem i föreningen eller ger sitt medgivande.

Måste man skaffa all utrustning innan man kan vara med?

Nej det måste man inte! På fliken "Medlem" finns en lista med vilken lägsta nivå på utrustning som behövs för att vara med på träffarna och publika framträdanden.

§1 Militärkulturhistoriska föreningen 2:a Pansar divisionen (benämnes i fortsättningen MKHF), även kallad 2. Panzer Division Skandinavien, är en politiskt och religiöst obunden förening.


§2 MKHF har sitt säte i Hässleholms kommun.


§3 MKHFs ändamål är att levandegöra olika aspekter av andra världskriget, 1939- 1945. Huvudmålet med verksamheten är att återskapa såväl den tyske soldatens vardagsliv inom Wehrmachts pansar­trupper som de under kriget förekommande stridshand-lingarna. Allt detta sker i teaterns form med autentiska och tids­typiska uniformer och materiel. Stor vikt lägges vid den historiska korrekt­heten.


§4 Verksamheten organiseras av styrelsen och bedrivs genom träffar för föreningens medlemmar samt större träffar tillsammans med likasinnade föreningar både innanför och utanför landets gränser. Om möjlighet ges, utan att huvudverksamheten störs, kan även uppvisningar för allmänheten genomföras. Vid sådana uppvisningar är det av största vikt att uppvisa verksamheten på ett sådant sätt att allmänheten inte får en skev bild av andra världskriget. I klartext: om vi skall skjuta mot fienden så SKALL dessa vara iförda uniformer som härhör från andra världskriget och från samtida stridsförande nationer eller uppträda som partisaner.

För att kunna upprätthålla en hög säkerhet inom verksamheten skall erforderlig tid ägnas åt utbildning och drill.


§5 Föreningen är ämnad att utgöra en exklusiv sammanslutning av personer med ett genuint intresse för det andra världskriget. MKHF förutsätter att varje medlem själv införskaffar sig goda historiska kun­skaper om detta krig. Detta gäller inte bara krigets händelser och centrala gestalter utan även de meniga soldaternas allmänna livsvillkor och kulturella föreställningar. Kunskap om uniformer och ut­rust­ning är dessutom ytterst viktiga för trovärdig­heten.

Alla över 18 år, som har ett genuint intresse av det andra världskrigets historia med inriktning på den tyske soldaten inom Wehrmacht, är välkomna med sin ansökan om medlemskap. Fullvärdigt med­lemskap uppnås genom att man, efter prövotiden, blir god­tagen av styrelsen samt övriga medlemmar. Styrelsen har dock vetorätt.

Prövotiden för fullvärdigt medlemskap är i normala fall ett år. Person med rekommendationsbrev från, av MKHF ansedd seriös för­ening eller liknande, kan få prövotiden kortad. Med seriös förening avses följande: känd militärhistorisk förening, intyg om flerårigt militärhistoriskt intresse, eller motsvarande. Det är styrelsen och övriga medlemmar som beslutar om prövotiden skall kortas.

Sökande skall, på uppmaning, lämna utdrag från straffregistret. Grova våldsbrott och dylikt samt känd politisk övertygelse i vänster eller högerextremistisk organisation eller parti är  diskvalificer­ande för medlemskap.

Person som ej kan få vapenlicens kan ej heller upptagas som medlem  i föreningen. Kan inte samhället bemyndiga personen ifråga att inneha vapen skall denne ej komma åt vapen genom föreningens verk­samhet.

Provmedlem har ett år på sig att införskaffa uniform  och grundutrustning. Vapen bör även införskaffas snarast, dock före andra årets utgång. Medlemmen bekostar uniform, vapen och personlig ut­rust­ning.

Personer under 18 år, eller den som ej vill vara aktiv medlem, kan ansöka om stödmedlemskap. Stödmedlem har ej rösträtt.

Styrelsen har rätt att på nedan angivna grunder utesluta medlem:


§6 I verksamheten förekommer vapen. Föreningen ansvarar inte på något sätt för medlemmarnas vapen. Var och en medlem är själv ansvarig för sina vapen. Detta innebär att medlem själv får ansöka om licens till sina vapen. Vid licensansökan utfärdar, vid behov, styrel­sen ett intyg som vidimerar att personen är medlem i vår förening och uppfyller våra krav för att använda det sökta vapnet i verk­sam­heten.


§7 Utnämningar (grader) och medaljer tilldelas vid behov och efter prestation inom verksamheten efter omröstning bland medlemmarna. Förbandschefen har dock vetorätt. Gradbeteckningar (underbefälsgrader) kan komma att återkallas då grader kräver ansvar och kun­skap!

Medlem får ej på eget bevåg sy på gradbeteckningar eller andra märken på sin uniform.

Emblem, märken, armbindlar, fanor och flaggor med framträdande hakkors eller ss-runor får ej förekomma, endast medaljer och uniforms­effekter för fältuniform. Bröst- och mössörn får användas då dessa är nödvändiga för att ge en korrekt bild av de uniformer som användes av ”Wehrmacht”.

Styrelsen har tolkningsmonopol angående vad som är legitimt att bära.


§8 Räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december.


§9 Ordinarie årsmöte skall hållas i början av varje kalenderår. Extra årsmöte kan hållas vid behov. Kallelse till årsmötet skall utgå senast 14 dagar före mötet genom personlig kallelse. Motioner skall vara sty­relsen tillhanda senast 7 dagar före mötet.

Val och andra frågor avgörs med enkel majoritet. Stadgeändring kräver  majoritet.

Stödmedlemmar äga yttranderätt men ej rösträtt.

Årsmötet skall välja styrelse samt en revisor, ta upp frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse, fastställa medlemsavgifter samt behandla övriga frågor/motioner.


§10 Styrelsen skall bestå av ordförande, v ordförande, sekreter­are, kassör samt en ledamot. Dessa väljs av årsmötet. Styrelsen är besluts­mässig med minst 3 ledamöter. Alla beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet.

Styrelsen har till uppgift att leda verksamheten samt verka som samordnare vad det gäller likasinnade föreningar, arrangörer och liknande. Den skall ge sitt godkännande till alla projekt/ aktiviteter, oavsett storlek, som sker i föreningens namn. Den skall även godkänna all spridning av information till medlemmarna. Likaså krävs styrelsens tillstånd för att uttala sig inför massmedia.


§11 Upplösning av föreningen och fördelning av kvarvarande tillgångar beslutas av årsmötet.

Vanliga frågor

Har ni någon medlemsavgift?

Ja! Det finns två typer av medlemsskap. Aktiv medlem betalar 500 kr per år och stödmedlem betalar 300 kr per år. Årsavgiften bestäms på årsmötet som hålls i början på året. Stödmedlem har inte rösträtt på årsmötet.

Varför är ni tyskar?

För att man ska kunna återskapa slag från andra världskriget så behövs det både de som vill vara allierade (amerikaner, britter mm) men också tyskar. Vi har valt att vara tyskar för de flesta av oss är intresserade av den tyska armén och den teknik som de använde. Tyskarna hade andra tekniska lösningar på de problem som uppstod under kriget. En del är även fascinerade av det sätt som den tyska armén var organiserad och den stridsteknik de använde vilket var något helt nytt som ingen hade sett tidigare.


Vi är helt enkelt  intresserade av att ta reda på hur den tyske soldaten hade det under detta krig.

Är ni en politisk förening?

Nej! Vi är en politiskt och religiöst obunden förening. Detta innebär att vi inte disskuterar våra personliga politiska eller religiösa uppfattningar inom föreningens verksamhet. Det innebär däremot inte att medlemmarna inte har några privata åsikter om dagens politik. Men man får som medlem inte uttrycka dessa åsikter i föreningens namn. Vad man säger utanför föreningens verksamhet lägger vi oss inte i så länge det inte är olagligt.

Måste man vara intresserad av historia för att vara med?

Har man inget som helst historiskt intresse blir man nog rätt så snart uttråkad eftersom det pratas väldigt mycket om historia på våra träffar. Allt ifrån fordonsteknik till matlagning. Och av förståeliga skäl handlar det om den militära aspekten av allt. Man måste inte vara en historienörd för att gå med men risken är överhängande att man blir det efter ett tag.

Får man själv välja vilken uniform och grad man vill ha?

Nej! Alla börjar som panzargrenadier med menigs grad. Allt eftersom som man kommer in i rollen och om det finns behov så kan man bli befodrad. Det är styrelsen som avgör vem som får stiga i graderna.


Någon enstaka medlem får bära svart pansaruniform men det är bara om man blir utsedd att ingå i STUG-besättningen.

Får man dekorera uniformen med vilka utmärkelser och medaljer man vill?

Nej! Det är styrelsen som fattar beslut om vilka utmärkelser/medaljer som den enskilde soldaten har rätt att bära. Man får dock själv införskaffa den fysiska medaljen när man har förtjänat rätten att bära den.

Stadgar

Äger föreningen alla fordon och all utrustning?

Nej! Föreningen äger inga fordon utan de ägs av enskilda medlemmar. Nästan all utrustning är också privatägd. Föreningen har däremot hyreskontrakt på mark och lokaler samt tillstånd från länsstyrelsen att köra i området.